RSS

Aktualności

 • Monday, 1 April 2019r. Informacje

  Zarządzenie Wójta Gminy Klaj

  WOP.5260.7.2018

  Zarządzenie nr OA.0050.111.2018

  Wójta Gminy Kłaj

  z dnia 31.12.2018

   

  w sprawie: prowadzenia w latach 2019 - 2021  gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego

                                                                                                                            

   

  Na podstawie  art.13, art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie  (Dz.U. 2018. poz.450 j.t.), art. 190 ustawy z dnia 09.06.11 o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 1544 j.t.)


  zarządzam, co następuje:

  § 1

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr. 1 do Zarządzenia.

  § 2

  Zarządzenie podlega publikacji:

  1) na stronie www.klaj.pl

  2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłaj

  3) w  Biuletynie Informacji Publicznej

  § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłaj .

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  ZARZĄDZENIE 

  ZAŁ.nr 1

   

   

   

Galeria