RSS

Aktualności

 • Thursday, 11 June 2020r. Informacje

  Uwaga! Zmiany w funkcjonowaniu szkół od dnia 9 listopada 2020 r.!

  Zgodnie z komunikatem  umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, tj. 9 listopada br.  nastąpią istotne zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i szkół.

  Szkoły-nauka zdalna

  Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużony zostaje okres  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

  Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych funkcjonujących w gminie, w tym szkoły integracyjnej,  do 29 listopada br. będą mieli organizowane nauczanie wyłącznie w trybie zdalnym.

  Organizację procesu edukacyjnego i pracy szkoły określi dyrektor, o szczegółowych rozwiązaniach rodzice będą informowani na bieżąco.

  Decyzję o trybie nauczania w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, do  których dowożeni są uczniowie z terenu naszej gminy-w sposób zbiorowy lub indywidualnie, pozostawiono do decyzji dyrektorów tych szkół. Rodzice takich dzieci powinni zatem zasięgać informacji bezpośrednio w szkołach lub ośrodkach, do których dzieci uczęszczają.

  Przedszkola i odziały przedszkolne pracują jak dotychczas

  Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  pozostaje bez zmian. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania przedszkolnego z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niemniej jednak w sytuacjach, w których - ze względu na zagrożenie epidemiczne lub inne przesłanki - wystąpi zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci, zajęcia w placówkach wychowania przedszkolnego mogą być  również zawieszane. Mając na uwadze dynamikę zjawisk uprasza się rodziców o systematyczne sprawdzanie komunikatów przekazywanych rodzicom z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji o zasadach funkcjonowania przedszkola.

  Uczniowie z niepełnosprawnościami

  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne na terenie szkoły (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor indywidualnie, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

  Możliwość konsultacji dla uczniów zdających egzaminy

  W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Tego typu zajęcia powinny dotyczyć przede wszystkim przedmiotów egzaminacyjnych (choć nie wyklucza się konsultacji z innych przedmiotów, zwłaszcza dotyczy to tych uczniów przejawiających trudności w nauce – organizacja konsultacji w reżimie sanitarnym, uczestnictwo uczniów za zgodą rodziców).

  Świetlice szkolne tylko w wyjątkowych przypadkach

  Szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Z potrzebą taką powinni zgłaszać się do szkół sami rodzice. Jeżeli żaden rodzic nie przedstawi uzasadnionej potrzeby- szkoły będą organizować opieki świetlicowej.

   

Galeria