RSS

Aktualności

 • Thursday, 31 December 2020r. Informacje

  Rozliczenie dotacji: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj"

  Szanowni Mieszkańcy,

  W ramach projektu  pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł, przedstawiamy informacje dotyczące uzupełnienia WNIOSKU O ROZLICZENIE DOTACJI.

  Wniosek jest dostępny na stronie oraz otrzymują go Państwo podczas podpisywania umowy z Gminą Kłaj.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oryginał faktury:

  Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

  1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła;

  2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, moc): kwota netto/ brutto

  3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

  2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

  3. Protokół odbioru (formularz do pobrania oraz dołączony do wniosku o rozliczenie dofinansowania) podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys w załączniku).

  4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła (formularz do pobrania oraz dołączony do wniosku o rozliczenie dofinansowania)

  5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- tj.

  • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe,
  • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych,
  • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia,
  • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe,
  • dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego.

  6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę.

  W PRZYPADKU WYMOGU MODERNIZACJI  ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE O ZGODNOŚCI WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI Z OCENĄ ENERGETYCZNĄ NR … ORAZ ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW O WYMAGANEJ WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM aktualnych uprawnień tj. decyzji o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów, faktury za zakup materiału, certyfikatu określającego zastosowanego materiału izolacyjnego.

  Wzór faktury Wzór uproszczonego kosztorysu zakupu i zakresu prac

Galeria