RSS

Aktualności

 • Friday, 18 October 2019r. Informacje

  Program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

  LP.

  Nazwa Pola

  Informacje

  1.      

  Tytuł  projektu

  Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

  2.      

  Województwo

  Małopolska

  3.      

  Typ uczestnika projektu

  1.     Osoby w wieku 15-29 lat.

  2.     NEETY (nie uczą się i nie pracują)

  3.    Zamieszkują obszar wybranych gmin - załącznik

  - lub są ON

  -lub powracają na rynek pracy (mają dzieci do lat 6)

  4.      

  Rekrutacja

  Okres rekrutacji od 01.06.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

  5.      

  Definicja NEET-ów

  1.       Wiek pomiędzy  15‐29 lat,

  2.       Nie pracuje  (bezrobotny lub bierny zawodowo)

  3.       Nie kształci się (tj. nie uczy  się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)

  4.       Nie szkoli  się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

  5.       Mieszka  w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego (załącznik GMIN!!!)56  osób

  6.       Jeśli nie mieszka w jednej z gmin wymienionych w punkcie  5 musi być:
  - osobą niepełnosprawną – 8 osób

  - rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (dziecko do lat 6) -16 osób

   

  6.      

  Wsparcie

  Zaplanowane formy wsparcia:

  1.     Doradztwo Zawodowe (4 godziny – tworzenie IPD),

  2.     Psycholog (3 godziny dla 24 osób)

  3.     Pośrednictwo pracy (4 godziny)

  4.     Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)

  5.     Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem (80 zgodnie z Barometrem) (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)

  6.     Bon na zasiedlenie – 3 osoby po 9160,40

  7.     Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32  osoby)

  7.      

  Kontakt

  Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego 

  Biuro Projektu

  Ul. Kościuszki 10

  33-100 Tarnów

  Tel.  604722456

   Mail:

  WWW. nowejutro.com.pl

  8.      

  Data realizacji projektu

  01.06.2019 – 30.06.2020

  9.      

  Opis wsparcia

   

  1. Doradztwo Zawodowe

  Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – 4 godziny na osobę, dla 80 osób. Wraz z  Doradcą  Zawodowym  Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

  2. Psycholog

  O potrzebie skierowania do psychologa decyduje Doradca zaw. Ma na celu skuteczne przygotowanie IPD, pozwoli UP na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron. Testy psych. posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy.

  3. Pośrednictwo pracy

  Pośrednictwo pracy dla  80 UP, po 3  godziny  wsparcia na osobę. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu,  pośrednictwo  obejmie  m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i aplikacji, szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

  4. Zatrudnienie wspierane

  Trener pracy, (10 godzin dla 16 osób)  będzie pracował z UP metodą trenera zatr. wspieranego będzie towarzyszył im w działaniach projektowych, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda TZW (Trenera Zatrudnienia Wspieranego) będzie mogła być zast. w przypadku m.in. ON, os.o niskich kwalif., niskim poziomie komp. społ.

   5. Kursy zawodowe wraz z egzaminem

  Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 80  osób. 40 osób uzyska kwalifikacje, dla 40 osób będą to szkolenia podnoszące kompetencje.  Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania, średnio 150 h.

  6. Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie w wysokości łącznej 9 160,40 dla 3 UP

  7. Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

  Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 32 UP. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i  ukończonego Szkolenia. W ramach stażu zapewniamy: stypendium stażowe w wysokości 1033 zł miesięcznie, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

Galeria