RSS

Aktualności

 • Friday, 17 March 2023r. Informacje

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Małopolska! Postaw na edukację”

  Celem konkursu jest poprawa szans edukacyjnych dzieci, wzrost aktywności uczniów, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju.

  Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

  • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
  • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;
  • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
  • aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych;
  • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
  • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
  • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
  • realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej i obywatelskiej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu.

  W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

  1) Organizowanie wydarzeń /imprez / konkursów / festiwali i innych zajęć o charakterze edukacyjnym których celem jest pogłębianie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.;
  2) Prowadzenie zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy oraz działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mających na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów.

  Oczekiwany obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadań z punktów 1), 2):

  • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: udział co najmniej 10 uczniów z województwa małopolskiego;
  • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika wykaz liczby osób biorących udział w danym wydarzeniu/imprezie/konkursie/festiwalu i innych zajęciach z określeniem daty i miejsca ich odbycia, dostarczenie dokumentacji fotograficznej lub nagrania filmowego/linka internetowego potwierdzającej przeprowadzenie zajęć w formie bądź stacjonarnej bądź on-line;

  Zlecenie ww. zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  Na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu w latach 2023 – 2024 przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 2 640 000,00 zł (słownie: dwa milliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych), w tym w 2023 r. – 1 520 000,00 zł (słownie: jeden million pięćset dwadzieścia tysięcy złotych i w 2024 r. – 1 120 000,00 zł (słownie: jeden million sto dwadzieścia tysięcy złotych)

  Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań realizowanych tylko w okresie dwuletnim (dwie edycje), których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku, a kończyć nie później niż 30 czerwca 2024 roku.

  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji zadania – zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 318/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

  Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem Konkursu.

  Kogo dotyczy?

  Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „UoDPPioW” i przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Wymagane dokumenty:

  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1) aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
  a) w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  b) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  c) w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;
  d) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem –w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2) inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
  3) Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;

  Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli odpis
  z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl Oferent nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

  Terminy, Formularze, wnioski, wzory dokumentów do pobrania.

Galeria