RSS

Aktualności

 • Thursday, 13 January 2022r. Informacje

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działek 1472/8, 1473/3, 1474/4, 1475/4, 1476/2, 1477/2, 1478, 1479/2, 1480/2, 1480/7, 1481/1, 1482, 1542 wraz z niezbędną dokumentacją.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z  uchwałą Nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działek 1472/8, 1473/3, 1474/4, 1475/4, 1476/2, 1477/2, 1478, 1479/2, 1480/2, 1480/7, 1481/1, 1482, 1542,

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działek 1472/8, 1473/3, 1474/4, 1475/4, 1476/2, 1477/2, 1478, 1479/2, 1480/2, 1480/7, 1481/1, 1482, 1542 wraz z niezbędną dokumentacją.


  Granice obszaru objętego zmianą planu szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały
  Nr XXXII/282/2021 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2021 r.

  Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 3 i art. 49  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2372 z późn. zm.) przy sporządzaniu w/w zmiany planu odstąpiono od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  Projekt zmiany planu wraz z niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 24.01.2022 r. do 21.02.2022 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w budynku Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, pokój nr 217, w godzinach pracy Urzędu.

  Bezpośredni kontakt z pracownikiem wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem:   lub telefonicznie pod numerem: 012 284-11-00 w. 30.

  Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.klaj.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłaj.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 07.02. 2022 r. w  Urzędzie Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, sala widowiskowa, początek o godz. 16:00.

  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu.

  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Uwagi można wnosić w formie:

  1) papierowej:
  a) na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym, 32-015 Kłaj 655 (w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku urzędu),
  b) drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655;

  2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy:  lub oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP /k0wsvf0513/SkrytkaESP.

  Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj 655 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłaj, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail:

  Wójt Gminy Kłaj

Galeria