RSS

Aktualności

 • Monday, 27 May 2019r. Informacje

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/353/2018  Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  w dniach od 04 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.

  W okresie wyłożenia projekt zmiany planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłaj: www.klaj.pl oraz www.bip.malopolska.pl/ugklaj,a,1609721

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  13 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, o godz. o godz. 15.00

  Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany ww. planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłaj (Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2019 r. 

  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. planu miejscowego, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej.

  Wójt Gminy Kłaj
  Zbigniew Strączek

Galeria