RSS

Aktualności

 • Monday, 30 April 2018r. Informacje

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-8” na terenie gminy Kłaj.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj uchwały Nr XXXIX/286/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-8” na terenie Gminy Kłaj.

  Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz na stronie internetowej Gminy.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kłaj, w terminie do dnia 25.05.2018 r.

  • na piśmie – do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub
  • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: , bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kłaj.

  Wójt Gminy Kłaj
  Zbigniew Strączek

Galeria