RSS

Aktualności

 • Thursday, 22 September 2022r. Informacje

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Kłaj, w granicach działek 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8, 162/22, 162/24 położonych w miejscowości  Łężkowice, na terenie Gminy Kłaj.

  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029) zawiadamiam o podjęciu dnia 7 września 2022 roku, przez Radę Gminy Kłaj uchwały Nr L/406/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Kłaj, w granicach działek 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7, 138/8, 162/22, 162/24 położonych w miejscowości  Łężkowice, na terenie Gminy Kłaj

  Granica terenu objętego zmianą studium określa załącznik graficzny do uchwały Nr L/406/2022 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 września 2022 r.

  W/w uchwała o przystąpieniu do zmiany studium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowana  na stronie internetowej www.klaj.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

  Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany studium. 

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

  Wnioski można wnosić w formie: 

  1) papierowej:

  a) na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym, 32-015 Kłaj, Kłaj 655,

  b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655;

  2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy:  lub oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP /k0wsvf0513/SkrytkaESP.                                                                                     

  Wnioski złożone w  w/w terminie  będą rozpatrzone, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłaj, na stronie internetowej: www.klaj.pl

  Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj 655 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłaj, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz §12 pkt 16 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail:

  Wójt Gminy Kłaj

Galeria