RSS

Aktualności

 • Wednesday, 6 October 2021r. Informacje

  Obwieszczenie Wójta Gminy Kłaj

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dąbrowa” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działki nr 603/19.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj uchwały Nr XXIX/260/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dąbrowa” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działki nr 603/19.

  W/w uchwała o przystąpieniu jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowana  na stronie internetowej www.klaj.pl i na stronie  BIP www.klaj.pl/bip.

  Podjęta uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 marca 2021 r.  w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dąbrowa” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działki nr 603/19, ma na celu doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym zasięgu terenu sportu i rekreacji 1.US. Zmiana planu będzie dotyczyła zarówno zmian w rysunku planu jak i niezbędnych zmian w tekście planu.

  Granice obszaru objętego zmianą planu szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały
  Nr XXIX/260/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dąbrowa” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działki nr 603/19.

  Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 3 i art. 49  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) odstąpiono od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu w/w zmiany planu miejscowego.

  Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2021 r.,  z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

  Wnioski można wnosić w formie:

  1) papierowej:

  a) na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym, 32-015 Kłaj, Kłaj 655

  b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655;

  2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy:  lub oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP /k0wsvf0513/SkrytkaESP.                              

  Wnioski złożone w  w/w terminie  będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłaj, na stronie internetowej: www.klaj.pl

  Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj 655 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłaj, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: 

Galeria