RSS

Aktualności

  • Thursday, 17 October 2019r. Informacje

    Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

    Wójt Gminy Kłaj, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U.2018.2033) w załączeniu przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Kłaj. Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu,a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.             

    Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi (art. 42ab ustawy prawo łowieckie).

Galeria