RSS

Aktualności

 • Saturday, 5 June 2021r. Informacje

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Dąbrowy i Targowiska

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁAJ

  o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowa i miejscowości Targowisko, na terenie Gminy Kłaj.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu dnia 26 lutego 2020 roku, przez Radę Gminy Kłaj uchwał:

  1) Nr XVII/154/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj;

  2) Nr XVII/160/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Targowisko na terenie Gminy Kłaj.

  W/w uchwały o przystąpieniu są wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowane  na stronie internetowej  www.klaj.pl + na stronie BIP www.klaj.pl/bip 

  Przedmiot zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowić będą ustalenia w zakresie, o którym mowa w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Granice terenów objętych zmianami planów miejscowych zostały przedstawione na załącznikach graficznych do uchwał:

  1) Nr XVII/154/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku;

  2) Nr XVII/160/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

  Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2021 r. z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

  Wnioski można wnosić w formie: 

  1) papierowej:

  a) na piśmie do Wójta Gminy Kłaj, bezpośrednio poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym, 32-015 Kłaj, Kłaj 655 (w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku urzędu),

  b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655;

  2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adresy:  lub oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP /k0wsvf0513/SkrytkaESP.                                                                                        

  Wnioski złożone w  w/w terminie  będą rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłaj, na stronie internetowej: www.klaj.pl

  Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj 655 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłaj, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: 

  Wójt Gminy Kłaj

Galeria