RSS

Aktualności

 • Monday, 1 November 2021r. Informacje

  Obwieszczenie

  Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Kłaj podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem:

  Miejsce wyłożenia projektu dokumentów do publicznego wglądu:

  Projekty dokumentów wyłożone zostały do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kłaju, 32-015 Kłaj 655 w Referacie Ochrony Środowiska / zapoznawanie się z dokumentami po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ww. referatu/ oraz zamieszczone zostały na stronie BIP Gminy Kłaj oraz na stronie internetowej www.klaj.pl

  Możliwość składaniu uwag i wniosków:

  Zainteresowane osoby, po zapoznaniu się z projektem dokumentów, mają możliwość składania uwag i wniosków.

  Termin, sposób oraz miejsce składaniu uwag i wniosków:

  Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21 – dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej.

  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej 0- na adres Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655;
  • ustanie do protokołu;
  • w formie elektronicznej – na adres email:  lub przy użyciu profilu zaufanego e-puap.

  Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływnie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków:

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłaj.

Galeria