RSS

Aktualności

 • Tuesday, 11 May 2021r. Informacje

  Gmina Kłaj ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy GCK

  W związku z utworzeniem z dniem 01.01.2022 r. Gminnego Centrum Kultury w Kłaju,
  Gmina Kłaj ogłasza nabór na stanowisko:
  GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY KŁAJU

  Miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury w Kłaju

  Wymiar etatu: 1/2

  Ilość etatów: 1

  Termin składania dokumentów: do 26.11.2021 r.

  I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  a. Wymagania niezbędne:

  Kandydat powinien być osobą, która zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:

  1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

  4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

  5) spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

  b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

  c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  6) zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  b. Wymagania dodatkowe:

  1) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIKa oraz sprzętu biurowego;

  2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, stowarzyszeń, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;

  3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;

  4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, umiejętność planowania finansowego i budżetowania;

  5) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

  6) inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności;

  7) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;

  9) umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) prowadzenie rachunkowości GCK w Kłaju zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  2) prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej;

  3) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;

  4) nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów;

  5) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych;

  6) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;

  7) przygotowywanie projektu budżetu instytucji kultury;

  8) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej GCK;

  9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  10) udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US, PIP);

  11) współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. ZUS, US, GUS, banki);

  12) wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;

  13) nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

  14) nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

  15) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych oraz kadrowych;

  16) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości;

  17) wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo- księgowych.

  V. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;

  5) dokumenty potwierdzające staż pracy;

  6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

  7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8) oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

  9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  10) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie –załącznik do ogłoszenia.

  VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  a. Termin:

  Do 26.11.2021 r. godz. 13.00

  b. Sposób:

  1) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście do godz. 13:00

  2) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GCK w Kłaju”.

  c. Miejsce:

  W siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655

  VII. Informacje dodatkowe:

  Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-284-11-08.

Galeria