RSS

Aktualności

 • Wednesday, 5 May 2021r. Informacje

  Gdy bobry narobią szkód

  Bobry-zwierzęta dawniej cenione za piękne futro, dzisiaj w wyniku kurczenia się ich naturalnych siedlisk w połączeniu z rosnącą populacją coraz częściej zasiedlają tereny w pobliżu siedzib ludzkich, czym potrafią wyrządzić wiele szkód.

  Bobry potrafią w szybkim tempie dostosować zastany teren do odpowiadających im wymogów tj. na rowach i ciekach wodnych powstają tamy, zbudowane z drzew, gałęzi i mułu. Na powstałych w ten sposób rozlewiskach powstają żeremia. Równie częstym przypadkiem jest kopanie nor w wałach rowów, w tym często w sztucznych wałach przeciw powodowych.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - bóbr europejski jest gatunkiem chronionym. Biorąc pod uwagę powyższe, za większość szkód wyrządzonych przez te zwierzęta odpowiada Skarb Państwa. Oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną oraz ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

  W sytuacji wystąpienia szkody na obszarze naszej gminy poszkodowany powinien złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, o wydanie decyzji na rozbiórkę zatamowań, przeniesienie żywych osobników w inne miejsce lub nawet na odstrzał. W przypadku powstania zatamowań na potokach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody, informację wraz z dokładną lokalizacją przeszkody należy złożyć w siedzibie Nadzoru Wodnego w Bochni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Proszowska 72, 32-700 Bochnia.

Galeria