Realizowane z zewnętrznych środków

1 czerwca 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone programom i inicjatywom europejskim – potencjalnym źródłom finansowania m.in. projektów i przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym.

Konferencję zorganizował w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Krajowym Punktem URBACT. Celem spotkania było zachęcenie uczestników do szerszego spojrzenia na planowanie przedsięwzięć i zainspirowanie do realizacji projektów w ramach ponadregionalnych partnerstw, dla których platformę może stanowić Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz instytucji kultury.

W załączniku, do pobrania, prezentacje z powyższego spotkania.

Inwestycje w zakresie budowy obiektu socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie przeprowadzone zostały w latach 2013-2015. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się możliwość aplikowania o środki unijne, na projekty już zrealizowane, zgodnie ze skróconą ścieżką dla projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 29.01.2016 r. Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Rozwój przestrzenny gminy poprzez budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz przebudowę, remont wnętrza budynku WDK w Dąbrowie” w ramach Małopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę finansową i merytoryczną, a następnie dnia 24 marca 2016 r. Uchwałą nr 422/16 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 31.03.2016 r. Instytucja zarządzająca MRPO przyznała Gminie Kłaj dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 34,72% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Przedmiotowy projekt, poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury społecznej, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Nowy ogólnodostępny budynek usytuowany przy obiekcie sportowym w Kłaju pełni funkcję niezbędnego profesjonalnego zaplecza socjalnego dla użytkowników kompleksu i wspiera jego sprawne funkcjonowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć sportowych. Zmodernizowany Dom Kultury stanowi centrum kulturalno-oświatowe sołectwa, m.in. umożliwia funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, organizację zajęć dla dzieci, spotkania Klubu Seniora.

Warto wspomnieć, że elementem kompleksowej modernizacji WDK w Dąbrowie były prace termomodernizacyjne, współfinansowane ze  środków WFOŚiGW w Krakowie (dotacja w wysokości 124 167,14 zł)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Informacje dotyczące inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych:

 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Szarów" w miejscowości Targowisko


  31.12.2011 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”
  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  Termin zakończenia realizacji: 31.12.2011 r.
  Całkowity koszt operacji: 7 380 098,94 zł
  Kwota dofinansowania: 3 184 446,44 zł (51,8% kosztów kwalifikowalnych projektu)

  Projekt zakładał modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. W ramach rozbudowy wykonane zostały: budynek oczyszczalni ścieków, budynek energetyczny i sitopiaskownika, pompownia ścieków, zbiornik retencyjny.

  Remontowi poddany został budynek socjalny, staw wyrównawczy i poletka osadowe, a likwidacji istniejące poletko składowania osadu, istniejąca pompownia ścieków i zbiornik ścieków dowożonych. Zakupione zostało także niezbędne wyposażenie oczyszczalni.
  Maksymalny przepływ dobowy oczyszczalni wynosi 612 m3.
  Średniodobowa ilość ścieków jaką może przyjąć oczyszczalnia wynosi 490 m3.

  Rozbudowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu biologicznego. Oczyszczanie ścieków realizowane jest w oparciu o technologię reaktorów SBR wykonanych ze stali nierdzewnej w formie wieżowej. Reaktory pracują na zasadzie działania cyklicznego z następującymi kolejno po sobie fazami cyklu oczyszczania. Kontrola całego systemu oczyszczania prowadzona jest w trybie online za pomocą systemu komputerowego, analizującego wartości czujników. Sprzężenie programu czasowego pracy reaktorów z pomiarami zapewnia pełną automatyzację procesów z możliwością ręcznego sterowania w razie wystąpienia takiej konieczności.