Kalendarium

 • Data wydarzenia: Thursday, 19 April 2018r.

  Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875). 

  Uprzejmie zawiadamiam,

  że w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 1600 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy,
  na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kłaj z Organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
  6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2018 – 2025,
  2) w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok,
  3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Kłaj-1”,
  4) w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

  5) w sprawie: zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,

  6) w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  7. Interpelacje i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

  SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GMINY DO UDZIAŁU W OBRADACH SESJI. 

  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria