Wykaz organizacji

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Adres: 32-015 Kłaj 652,
Prezes: Gierat Krystyna
Kontakt:
email:

Rok założenia: 2012

Misja Stowarzyszenia to działanie na rzecz rozwoju Gminy Kłaj, aktywizacja społeczna i kulturalna mieszkańców, działanie na rzecz integracji mieszkańców, tworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, historii i kultury Gminy Kłaj, promowanie Gminy Kłaj, pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. Aktualnie liczy 20 członków.

Cele: 

 1. Działanie na rzecz rozwoju gminy Kłaj,
 2. podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Kłaj oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, edukacji i wychowania,
 3. aktywizacja społeczna, ekonomiczna i kulturalna mieszkańców, 
 4. działanie na rzecz wyrównywania szans oraz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i wypoczynku, kultury, 
 5. działanie na rzecz integracji mieszkańców gminy Kłaj a także rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi miejscowościami i podmiotami w kraju i za granicą, 
 6. działanie na rzecz rozwijania samopomocy, wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia kompetencji liderów lokalnych,
 7. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, 
 8. tworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, 
 9. prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działanie w zakresie: dobroczynności kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 10. działanie na rzecz ochrony środowiska, poprawy estetyki gminy i rozwoju infrastruktury, 
 11. zachowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego gminy Kłaj,
 12. kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, historii i kultury gminy Kłaj,
 13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturalnej, 
 14. promowanie gminy Kłaj i jej mieszkańców, 
 15. upowszechnianie wiedzy o regionie,
 16. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych, 
 17. działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 
 18. działania propagujące rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych Ze Szczególnym Uwzględnieniem Dzieci I Młodzieży "Życzliwa Dłoń"

Adres:  Os. Bohaterów Września, Nr 1 , Lok. 4/G/4, Kraków 31-620
Prezes: Janina Malinowska
Kontakt:
Tel. (12) 640-10-71  
fax. +48 12 640-10-72
e-mail:
Data rejestracji: 2002

Cele: 
Działanie w sferze zadań publicznych, szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”

Adres: Brzezie 338
Prezes: Janina Pucharska
Kontakt:
tel. (12) 284 11 98
fax. 12-284-11-98  
e-mail: ,
Strona internetowa: www.dobrodziecka.org
Rok założenia: 2001

Cele: 

 1. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 2. Udzielanie pomocy materialnej rodzicom w celu dalszego wychowania dzieci upośledzonych,
 3. Dofinansowanie kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej,
 4. Pomoc w zakupie sprzętu medycznego stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności poszkodowanych dzieci i młodzieży,
 5. Tworzenie przy pomocy powiatowych organów samorządowych placówki opiekuńczej (świetlicy pobytu dziennego),
 6. Ułatwianie uzyskanie stypendium dla kontynuowania nauki lub rehabilitacji zawodowej dzieci niepełnosprawnych od prywatnych osób fizycznych lub prawnych, 
 7. Otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży upośledzonej w rodzinach patologicznych,
 8. Współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
 9. Współpraca z małopolskim kuratorium oświaty w Krakowie w zakresie edukacji młodzieży upośledzonej,
 10. Współpraca z władzami kościoła katolickiego w realizacji statutowych zadań,
 11. Niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym i ubogim, 
 12. Wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 
 13. Przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej, demoralizacji, uzależnieniom (alkohol, narkotyki, inne),
 14. Inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia polski do unii europejskiej,
 15. Promowanie aktywności sportowej, 
 16. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  „Dobro Dziecka” jest organizacją pozarządową o statucie organizacji pożytku publicznego Istnieje od października 2001 roku, powstałą na bazie ruchu wspólnotowego „Wiara i Światło” w ramach którego działalność rozpoczęto we wrześniu 1991 roku. Działalność Stowarzyszenia polega na pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym głównie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Kłaj i Powiatu Wielickiego w normalnym pełnoprawnym funkcjonowaniu i pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym. Obecnie placówka opiekuje się 35 osobami.

Kładzie szczególny nacisk na:

 • Budowanie pomostów, tolerancji i akceptacji odmienności intelektualnej i niepełnosprawności ruchowej.
 • Umożliwianie zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności, rozwijania talentów.
 • Wsparcia ubogich rodzin.
 • Niesiemy pomoc pedagogiczną, psychologiczną i psychiatryczną wszelkim grupom społecznym o jakiejkolwiek dysfunkcji.
 • Profilaktykę i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
 • Prace w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Współprace z lokalnymi przedsiębiorcami przedstawiając możliwości naszych podopiecznych jako potencjalnych pracowników. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 

Adres: Targowisko 315
Prezes: Wójtowicz Anna
Kontakt:  
tel.: (12) 284 10 56
fax: 12 284 14 43
Data rejestracji: 2001

Cele: 

 1. Inicjowanie życia kulturalnego wsi, 
 2. Kultywowanie tradycji i przeszłości historycznej, 
 3. Organizacja życia kulturalnego i artystycznego, 
 4. Promocja artystów lokalnych, 
 5. Wspieranie działań związanych z oświatą, 
 6. Inicjowanie działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej, 
 7. Rozwiązywanie problemów lokalnych, 
 8. Promocja wsi Targowisko.  

Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja

Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja
Adres: 32-015 Kłaj 655
Prezes: Cebeńko Stanisław
Data rejestracji: 2008

Różnorodna działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i lokalnej społeczności oraz jej aktywizację.

 

Stowarzyszenie „Jasmina” Nowoczesna Kobieta Na Wsi 

Adres: Szarów 346,32-014 Brzezie
Prezes: Elżbieta Wojas
Kontakt:  
e-mail:
Data rejestracji: 2013

Cele: 

 1. Ochrona Praw Kobiet i ich rodzin, 
 2. Reprezentowanie interesów i działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet i ich rodzin, 
 3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom, 
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną i uzależnień,
 5. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 
 6. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie,
 7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet oraz ich rodzin,
 8. Prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, 
 9. Uaktywnienie zawodowe kobiet,
 10. Kultywowanie tradycji obrzędów regionalnych, 
 11. Szerzenie oświaty zdrowotnej, prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 12. Organizowanie życia koleżeńskiego, 
 13. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności kobiet, 
 14. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności kobiet,
 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 
 16. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, 
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. Tworzenie grup samopomocnych , ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
 19. Działanie na rzecz obszarów wiejskich w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 20. Edukacja społeczno-prawna, 
 21. Prowadzenie działalności przeciw działającej powstaniu bezrobocia wśród młodych ludzi .
 22. Kształtowanie osobowości młodych ludzi, 
 23. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej.

 

Stowarzyszenie Klubu Seniora Na 102

Adres: Dąbrowa 151, 32-014 Brzezie
Prezes: Mucha Grażyna
Kontakt: 
Email:
Data rejestracji: 2013

Cele: 

 1. Rozwijanie różnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego, wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie,
 2. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej,
 3. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków,
 4. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań,
 5. Tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą, 
 6. Organizowanie wycieczek do teatrów, kina, koncerty, wieczory literacko-muzyczne,
 7. Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych,
 8. Organizowanie spacerów, wycieczek,
 9. Współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i związkami twórczymi,
 10. Troska o warunki socjalno-bytowe członków stowarzyszenia i ludzi starszych oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokojeniu potrzeb materialnych i przede wszystkim opieka nad osobami chorymi i samotnymi.

 

Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół”

Adres: Szarów 376, 32-014 Brzezie
Prezes: Mariusz Wróbel
Kontakt:
Email:
Data rejestracji: 2013

Cele: 

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych, integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Adres:
Hufiec Wieliczka
5 DH "Leśni Ludzie" w Kłaju
działająca przy ZSO w Kłaju
ul. Wiejska 361
Kontakt:
tel. (12) 284 11 80
Email:
Rok założenia: 2002

Cele:
Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.


Towarzystwo Sportowe "Wolni" Kłaj 

Adres: Kłaj, ul. Sportowa 6 
Prezes: Czubak Jerzy
Rok założenia: 1922

Obecnie Klub prowadzi 4 drużyny: młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów. W 2010 funkcjonowały 3 drużyny: trampkarzy, juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 100.

Cele: 

 1. Działalność w zakresie popularyzacji oraz upowszechniania sportu i turystyki nieodpłatna i odpłatna,
 2. Działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” Targowisko

Adres: Targowisko 423, 32-015 Kłaj
Prezes: Piwowar Paweł
Strona internetowa: www.targowianka.futbolowo.pl
Rok założenia: 1949

Obecnie Klub prowadzi 4 drużyny: młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 70.

Cele: 

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, 
 2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, 
 3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
 4. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków. 

 

Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Szarów

Adres: Szarów,  Dom Kultury w Szarowie , Nr 346 ,
Prezes: Adam Kowal
Strony internetowe: www.zryw-szarow.futbolowo.pl (seniorzy), www.zrywszarow.futbolowo.pl (juniorzy)
Rok założenia: 1946

Obecnie Klub prowadzi 2 drużyny: juniorów i seniorów. Ilość zawodników ok. 50. Sekcja juniorów klubu Zrywu Szarów, została reaktywowana w 2013 roku, dzięki staraniom Mariusza Wróbla. Obecnie drużyna juniorów liczy 23 zawodników, a jej hasło przewodnie to „urodzeni by zwyciężać”. Juniorzy grają w III Lidze Juniorów (Wieliczka), w ramach której w sezonie 2013/2014 zmagania zakończyli na piątym miejscu. W obecnym sezonie 2014/2015 juniorzy po rundzie jesiennej plasują się na drugim miejscu. Natomiast drużyna seniorów gra w A Klasie (Wieliczka).  Zespół prowadzony jest przez Krzysztofa Mastalerza, który jako jeden z nielicznych trenerów młodego pokolenia, może pochwalić odbytym stażem u boku, obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Drużyna seniorów w sezonie 2013/2014 zmagania w wielickiej A Klasie, ukończyła na bardzo wysokim - trzecim miejscu. Na sezon 2015/2016 w planach jest utworzenie sekcji trampkarzy, która dawałaby szansę treningu i gry w piłkę nożną najmłodszym.

Cele:
działalność sportowa , turystyczna, rozwój dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego Oddział Kłaj

Adres:
Kraków, Ul.Grottgera 3/42 , 30-035 Kraków
Prezes: Rafał Wajda
Kontakt:
email:
Rok założenia: 2013

Cele:
Celem klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz realizacji innych zadań wynikających z tego statutu i przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( dz. U z 2010 r. Nr 127 poz.857 ze zm).

Treningi na terenie Gminy Kłaj  dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W klubie ćwiczą już czterolatki, a wśród trenujących jest wiele dziewczynek, bo kto powiedział, że mogą chodzić tylko na balet? Młodzi adepci karate tradycyjnego shotokan uczą się dyscypliny, etykiety, pomagania słabszym oraz szacunku dla starszych. Także tego, że sukces nie przyjdzie sam. Regularne treningi zapewniają sprawność fizyczną, koordynację, pewność siebie, panowanie nad emocjami. Dają świadomość, że najważniejsza jest praca nad sobą, nawet jeśli nie zawsze się nam chce.

Założyciel Krakowskiego Klubu Karate Tradycyjnego sensei Rafał Wajda jest wielokrotnym Mistrzem świata, Europy i Polski, czołowym zawodnikiem kadry narodowej. W naszym klubie trenerami są utytułowani karatecy  i oddani młodzieży instruktorzy. Nasza praca daje wymierne efekty. Uczniowie senseia Rafała Wajdy nie schodzą z podium na mistrzostwach świata, Europy i od lat nie oddają Pucharu Polski! Klub daje możliwość wyjazdów na wakacyjne i zimowe obozy oraz różnego rodzaju szkolenia i seminaria z najlepszymi ternarami karate na świecie.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Targowisko

Adres: 313 Targowisko 32-015
Prezes: Mirosław Świętek
Kontakt: (12) 284 14 69
e-mail:
Data rejestracji: 2003

UKS „Iskra” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków zainteresowanych działalnością sportową i kulturową. Klub w którym działa około 80 osób, opiera swą aktywność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Cele: 

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
 5. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

Uczniowski Klub Sportowy „SMYK” Brzezie

Adres: 362 Brzezie 32-014
Prezes: Remigiusz Laskowicz
Kontakt:  tel.: (12)284 50 11
e-mail:
Data rejestracji: 2000

Cele: 

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków  Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Grodkowice

Adres: Grodkowice 80, 32-015 Kłaj
Prezes: Maria Klimczak
Kontakt: tel. (12)284-54-64
email:
Data rejestracji: 2005

UKS „Olimpijczyk” działa przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Zajmuje się organizowaniem pozaszkolnego życia sportowego i kulturowego dzieci. Co roku jest organizatorem gminnego i powiatowego „Konkursu Pięknego Czytania”.

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Alfa” Szarów

Adres: Gimnazjum w Szarowie, 32-014 Brzezie
Prezes: Józef Świegoda
Kontakt: tel.12 284 11 99
e-mail:
Rok założenia: 1999

UKS ALFA przy Gimnazjum w Szarowie

 • prowadzi sekcję piłki ręcznej dziewcząt, 
 • promuje aktywny wypoczynek - turystykę górską, krajoznawstwo,
 • organizuje wyprawy krajoznawcze po Kresach płd- wsch - w granicach Polski, przedrozbiorowej,
 • promujemy kulturę, historię tych Ziem z uwzględnieniem  czynników wielokulturowości.

Cele:

1.Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sporu, turystyki i krajoznawstwa, czynnego wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży 

2.Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • organizowanie zajęć sportowych  dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu 
 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki 
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia 
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw

3.Klub realizuje swoje przez prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:

 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia
 • rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, w tym znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na obszarze powiatu
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich 
 • umożliwiania uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki handlowej 
 • współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej
 • organizowanie uczniom czasu pozalekcyjnego poprzez kontakt z kulturą i historią regionu oraz historią narodu polskiego
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw

 

Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie

Adres: Brzezie 374, 32-014 Brzezie
Prezes: Jarosław Kozioł
Kontakt:  666 111 141
email:
Strona internetowa: www.startbrzezie.futbolowo.pl
Rok założenia: 1951

LKS Start Brzezie powstał w 1951 roku i od samego początku do dziś prowadzi sekcję piłki nożnej (seniorów, juniorów, trampkarzy). Klub bierze czynny udział  we wszystkich imprezach sportowych poszczególnych grup wiekowych ujętych w kalendarzu Podokręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Wieliczce. Klub poza aktywnością sportową, bierze czynny udział w organizacji życia społecznego na terenie gminy, powiatu i województwa. 

Cele: 

 1. Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku, 
 2. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych DYSCYPLINACH SPORTU,
 3. Organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego,
 4. szkolenie zawodników, organizowanie zawodów sportowych, 
 5. Rozwijanie sportu masowego i rekreacji.


Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Kłaj

Adres: ul. Wiejska 361, 32-015 Kłaj
Prezes: Wojciech Wilk
Kontakt: tel. 12-284-11-76
Strona internetowa: www.uks-sprinter.pl
Email:                
Data rejestracji: 1999

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych i sportowych Klubu. 

Pobierz: