Wymiana kotłów

Wykonanie ocen energetycznych

Zgodnie z wstępnym harmonogramem przekazanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie audytorzy docierać będą do mieszkańców naszej gminy na przełomie października i listopada br.

Audytorzy energetyczni w pierwszej kolejności docierać będą do osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach [osoby z list ankietowych (wg. kolejności zgłoszeń), których deklaracje mieszczą się w limitach określonych w Projektach], do których Gmina zwróciła się o złożenie wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy pojawi się konieczność poszukiwania kolejnych budynków z powodu potencjalnego wycofania się właścicieli budynków z udziału w projekcie, gmina zwróci się o złożenie wniosku o dofinansowanie do kolejnych osób z list ankietowych wg. kolejności zgłoszeń.

W związku z powyższym publikujemy WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH oraz, w związku z pojawiającymi się informacjami o oszustach podszywających  się pod audytorów, LISTĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH AUDYTY ENERGETYCZNE.

Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego dla 2100 budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.

Wykonywanie ocen energetycznych w budynkach
objętych projektami polegającymi na wymianie kotłów 

Audytorzy energetyczni w pierwszej kolejności docierać będą do osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach [osoby z list ankietowych (wg. kolejności zgłoszeń), których deklaracje mieszczą się w limitach określonych w Projektach], do których Gmina zwróciła się o złożenie wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy pojawi się konieczność poszukiwania kolejnych budynków z powodu potencjalnego wycofania się właścicieli budynków z udziału w projekcie, gmina zwróci się o złożenie wniosku o dofinansowanie do kolejnych osób z list ankietowych wg. kolejności zgłoszeń.

Szczegółowy regulamin oraz wzór umowy dla projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą” poniżej

Szczegółowy regulamin oraz wzór umowy dla projektu „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” poniżej

Ankiety są do pobrania w Urzędzie Gminy Kłaj lub poniżej:


1. Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0269/17 pn.Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”

2. Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0271/17 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w  zakresie kwalifikowalności wydatków oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Od kiedy będą kwalifikowane wydatki dla poszczególnych inwestycji mieszkańców? Niektórzy mieszkańcy wykonali inwestycje w okresie po złożeniu przez gminę fiszy projektowej i chcieliby wiedzieć, czy te wydatki zostaną zrefundowane? 

ODPOWIEDŹ: 

Wydatki poniesione przez mieszkańców przed złożeniem wniosku i przeprowadzeniem ocen energetycznych nie będą uznane za kwalifikowalne.

2. Bardzo prosimy, jeśli to możliwe, o dopuszczenie kwalifikowania wydatków mieszkańców przed przeprowadzeniem audytu, na przykład po złożeniu karty projektu. Na liście mamy mieszkańców, którzy wymienili kotły w tym sezonie grzewczym ze względu na awarię. Dodatkowo, ze względu na szeroko podjętą akcję informacyjną o wymianie, byli przekonani, że mogą skorzystać z dotacji. Są to starsze osoby.

ODPOWIEDŹ: 

Wydatki poniesione przez mieszkańców przed złożeniem wniosku i przeprowadzeniem ocen energetycznych nie będą uznane za kwalifikowalne.

3. Na jakich zasadach mają być dofinansowane kolektory słoneczne? Jaka jest kwota dofinansowania, jakie założenia? Wydaje się zasadne, żeby kolektor stanowił jedynie uzupełnienie nowego źródła ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Głównym celem projektu jest wymiana starego źródła ciepła na bardziej efektywne. Kolektory słoneczne mogą być uzupełnieniem nowego źródła ciepła. W wyniku oceny energetycznej odbiorca końcowy będzie posiadał informacja odnośnie mocy jaką powinno mieć nowe źródło i w tych granicach będzie możliwe zastosowanie kotła oraz uzupełnienie go odnawialnym źródłem energii w przyjętych limitach dofinansowania.

4. Rozumiemy, że wykonanie instalacji paneli słonecznych jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jest równoczesne z wymianą kotła (w danej lokalizacji) a dotychczasowy kocioł węglowy jest wykorzystywany na potrzeby dostarczania ciepłej wody użytkowej, czy tak? 

ODPOWIEDŹ: 

Jw.

5. Czy roboty wykończeniowe, w związku z likwidacją starych pieców kaflowych są kwalifikowane? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak - wyłącznie jeżeli następuje trwała likwidacja możliwości korzystanie z pieca kaflowego

6. „Wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania”. Czy w ramach tego zapisu kwalifikowane będą: wymiana instalacji, w tym wymiana grzejników i i zakup termostatów? Grzejniki żeliwne + orurowanie o dużych średnicach- czy koszt demontażu istniejącej instalacji i zamiany na nową o mniejszej pojemności będzie kosztem kwalifikowanym? 

ODPOWIEDŹ: 

Wszystkie wymienione wyżej działania będą kwalifikowane o ile będzie to wskazane przez audytora, jako niezbędne prace do wykonania operacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ponownie ogłosił przetarg na Wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (w tym m.in. Gmina Kłaj) dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020. 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 13 kwietnia 2017

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych!

W związku z unieważnieniem przez Województwo Małopolskie dnia 19.01.2017 r. w części 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego dla 20.205 budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020” na chwilę obecną nie jest znany termin rozpoczęcia wykonywania ocen energetycznych budynków położonych na terenie gminy Kłaj.

Skorzystaj ze wsparcia – wymień piec

Gmina Kłaj zamierza przystąpić do realizacji zadania mającego na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację starych pieców węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami zasilanymi na paliwo gazowe, stałe lub biomasę.

Wsparcie nie obejmuje likwidacji pieców gazowych.

O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych.

Środki dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem gminy. 

W związku z powyższym do dnia 18.11.2016 r. należy złożyć w Sekretariacie Urzędzie Gminy Kłaj wypełnioną ankietę dotyczącą chęci uczestnictwa w programie lub przesłać ją na adres mailowy:  

ANKIETY SĄ DO POBRANIA W URZĘDZIE GMINY KŁAJ LUB PONIŻEJ:

Program realizowany będzie w momencie pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych.

Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia odbędzie się dnia 09.11.2016 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym na nowoczesne kotły spalające biomasę, wykorzystujące paliwa gazowe lub wykorzystujące paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, ale nie więcej niż 8 tys. zł.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zasilanego na paliwo gazowe lub biomasę istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania maksymalnie o 6 tys. zł, a w przypadku kotła na paliwo stałe maksymalnie o 1 tys. zł

UWAGA: Wsparcie będzie uzależnione od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Warunkiem jest:

  • poddanie budynku (przed realizacją projektu) ocenie energetycznej;
  • wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej w okresie realizacji projektu (tj. do 31.12.2019 r.) jeżeli tego rodzaju konieczność wyniknie z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

oraz

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W DNIU 9.11.2016