RSS

Aktualności

 • Wednesday, 29 November 2017r. Informacje

  Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych

  Zarządzenie nr OA.0050.96.2017
  Wójta Gminy Kłaj z dnia 28.11.2017

   w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2018 r. zadań publicznych Gminy Kłaj przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi

  Na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2017 poz. 1875  tekst jednolity); art. 11 ust 2 i 13 ust 3 art 15 ust 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r  (2016.1817 t.j.) oraz uchwały NR XXXVI/ 251/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok.

  §1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2.  Termin składania ofert ustala się na dzień: 10.01.2018 r.

  3. Planowana kwota na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku przyjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok przez Radę Gminy Kłaj. Umowa na realizację zadania zostanie podpisania po uchwaleniu budżetu Gminy Kłaj na 2018 rok.

  §2

  Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania, o którym mowa w §1 ust 1 w składzie:

  1.      Justyna Waligóra – reprezentant organu wykonawczego

  2.      Katarzyna Musiejowska – reprezentant organu wykonawczego

  3.      Magdalena Baster  - reprezentant organizacji pozarządowych

  4.      Grzegorz Leszczyński - reprezentant organizacji pozarządowych

  §3

  Zatwierdzam:
  Regulamin pracy komisji konkursowej, o treści jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  §4

  Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, poprzez zamieszczenie go w  Biuletynie  Informacji Publicznej,  na portalu internetowym Gminy Kłaj, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w brzmieniu jak w zał. nr 1

  §5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłaj.

  §6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Galeria