RSS

Aktualności

 • Wednesday, 1 August 2018r. Informacje

  Ogłoszenia Wójta Gminy Kłaj

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.

  W okresie wyłożenia projekt studium będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłaj: www.klaj.pl. oraz www.bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, o godz. 15.00.

  Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu
  8 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kłaj dla miejscowości: Dąbrowa, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów oraz dla obszarów: „Brzezie‑1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”,  „Grodkowice-1”, „Targowisko‑6”

  w zakresie niektórych ustaleń planów

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwał Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2016 r.: Nr XX/125/2016, Nr XX/126/2016, Nr XX/127/2016, Nr XX/128/2016, Nr XX/129/2016, Nr XX/130/2016, Nr XX/132/2016, Nr XX/133/2016 (z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ośmiu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1)      dla obszarów „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”;
  2)      dla miejscowości Dąbrowa;
  3)      dla obszaru „Grodkowice-1”;
  4)      dla miejscowości Kłaj;
  5)      dla miejscowości Łężkowice;
  6)      dla miejscowości Łysokanie;
  7)      dla miejscowości Szarów;
  8)      dla obszaru „Targowisko-6”;

  wraz z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,    

  w dniach od 10 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy Urzędu.

  Przedmiotem tych opracowań są zmiany dotyczące wyłącznie ustaleń określonych szczegółowo w uchwałach w sprawie przystąpienia do zmian wyżej wymienionych planów miejscowych.

  W okresie wyłożenia projekty zmian planów będą ponadto udostępnione na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłajwww.klaj.pl oraz www.bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, o godz. o godz. 15.00.

Galeria