RSS

Aktualności

 • Tuesday, 14 November 2017r. Informacje

  Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłaj o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kłaj w terminie do 30 grudnia 2017 r.

  Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kłaj, na dzienniku podawczym – parter, w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 203 lub na stronie internetowej Urzędu.

  Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Kłaj j. w. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lub

  Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Kłaj będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

  Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

  Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłaj są następujące podmioty:

  Druk zgłoszenia do pobrania tutaj: Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Galeria