RSS

Aktualności

 • Thursday, 27 July 2017r. Informacje

  Dotyczy wniosków o świadczenia wychowawcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na nowy okres 2017/2018

  Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na nowy okres 2017/2018.

  Prawo do wsparcia w ramach świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 +”, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres roku, dlatego też korzystanie ze wsparcia w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia kolejnego wniosku. 

  Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze dostępne są:

  • w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, 
  • na stronie internetowej GOPS w Kłaju ( w zakładce „Druki do pobrania” → „Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500plus)” 
  • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w zakładce „Wzory wniosków o świadczenia dla rodziny”)

  Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście, 
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
  • przez Internet (za pomocą: ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej)

  Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie:

  • do 31 sierpnia → przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku (zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu), 
  • w okresie od 1 września do 31 września danego roku →  ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku,
  • w okresie od 1 października do 31 października danego roku → ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie →  przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu →  przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu →  przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco

  Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

  1. Rodzic samotnie wychowujący dziecko do wniosku o świadczenie 500+ będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku;

  2. Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą;

  3. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o świadczenia z programu „Rodzina 500+” zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

Galeria